www.ikm.no
www.acona.no
Milj%C3%B8analyse_logo
Milj%C3%B8analyse_logo

IKM Acona bistår bedrifter med spredningsberegninger av utslipp til vann

Vi utfører nødvendige analyser av miljøeffekt av utslipp til vann ved hjelp av egenutviklet modell som beregner fortynning, spredning og innlagring av miljøskadelige stoffer.
Vi leverer løsninger til industrien inkludert deponier, olje og gass, havbruk samt kommunale renseanlegg og andre med utslipp av prosessvann.

Gjennom vår ekspertkunnskap om det marine miljø og regelverk tilbyr vi analyser og råd av høy kvalitet tilpasset kundens behov og myndigheters krav.
©kartverket/norgeibilder.no

Tjenester

  • Modellering av kontinuerlige utslipp til kystvann med beregning av influensområder
  • Analyser av best mulig plassering av utslippsrør knyttet opp mot resipientens robusthet, innlagringsmulighet og fortynningsevne
  • Miljørisikoanalyser knyttet opp mot kontinuerlige utslipp f.eks. ved endring av utslippstillatelse eller etablering av nye anlegg
  • Modellering av akutthendelser for utslipp av miljøskadelige komponenter til kystvann, inkludert drivbaneberegninger for olje
  • Miljørisikoanalyser og beredskapsplaner for akutte utslipp
IKM Aconas utslippsanalyser gir din bedrift tidlig forståelse av rensebehov og løsninger tilpasset krav i vanndirektivet.

IKM Acona har lang erfaring med metodeutvikling av risikoanalyser for ytre miljø. Våre miljørådgivere har bakgrunn fra fagfeltene marinbiologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og offentlig forvaltning og har inngående kjennskap til forurensningsforskriften, vanndirektivet og naturmangfoldloven.