CIPMO ­ Combined Integral and Particle Model

Modellering av utslipp til vann

IKM Acona og Ranold har lansert ny modell for beregning av spredning, fortynning og innlagring av utslipp til en vannforekomst
modell_tegning
klikk på bildet
I Norge gjelder prinsippet om at ”forurenser betaler”. Forurensningsloven ble innført i 1981. Det er alltid forurenser som har ansvaret for å begrense sin forurensning. Forurenser skal overvåke og konsekvensvurdere alle utslipp og skal redusere alle utslipp så langt som mulig.


IKM Acona og Ranold har utviklet en modell som beregner spredning, fortynning og innlagring til ett eller flere utslipp til en vannforekomst. Modellen er egnet både til å si noe om dagens utslipp, men også fremtidige utslipp. Modellen gir bedrifter det kunnskapsgrunnlaget de har behov for i forbindelse med søknad om ny eller endret utslippstillatelse. Modellen kan også finne det best egnede utslippspunktet med bakgrunn i resipientens hydrologi og beregner influensområdet og innlagring.
Utslipp_modell
klikk på bildet
Utslipp_modell
klikk på bildet
©kartverket/norgeibilder.no
Modellen er en kombinert integral- og partikkelfølgingsmodell, og har fått navnet CIPMO (Combined Integral and Particle Model)1. CIPMO bruker blant annet partikkelfølgingsmodellen LADIM (Lagrangian Advection and DIffusion Model). Kombinasjonen sikrer at både nær- og fjernfeltprosessene blir løst tilstrekkelig. Modellen samler inn data fra Open Source hydrodynamiske modeller med høy romlig og tidsmessig oppløsning for salinitet, strøm og temperatur.  Målte data kan også brukes i modellen. 

CIPMO skiller seg fra eksisterende modeller ved at den i tillegg til fortynning og innlagring viser årlige variasjoner. Modellen beregner sannsynlighet for overskridelse av eventuelle grenseverdier og hvilke områder som vil bli berørt av et utslipp. I tillegg til å se på ett utslipp isolert, kan CIPMO analysere fortynningen gitt en bakgrunnskonsentrasjon. Dette betyr at man kan si noe om overskridelser av en grenseverdi også der det er påvirkning fra andre lignende virksomhet. Dette gjør modellen egnet til å isolere enkeltutslipps påvirkning på en resipient for best å ivareta «forurenser betaler prinsippet».

Eksempel på bruk av CIPMO kan du lese mer om her.

1 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10652-021-09807-4.pdf

Publikasjoner, presentasjoner og referanser

Environmental Fluid Mechanics
download
Johnsplass, J., Winger, A.C., Bjørgesæter, A. et al. Combined integral and particle model for describing the dispersion, dilution, terminal layer formation and influence area from a point source discharge into a water body. Environ Fluid Mech (2021). https://doi.org/10.1007/s10652-021-09807-4
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10652-021-09807-4.pdf
Vann
download
Rosnes-Lundgaard, M.K.,Johnsplass, et al. Metode for spredningsberegninger av flere samtidige utslipp til vann ved hjelp av CIPMO – Kombinert integral- og partikkelspredningsmodell . Vann (2022)
/Miljoanalyse/Dokumenter/Rosnes-Lundgaard.pdf
Havbruk 2020
external-link
Presentasjon - Kombinert integral og partikkelspredningsmodell for beregning av, spredning, fortynning og innlagring av utslipp til vann
Miljøringen 2019
download
Presentasjon - Metodikk for beregning av influensområder
Dag-2-06-Anja-Winger-tilsendt-pdf-1

For mer informasjon eller bestilling av tjenester kontakt

Marte Kristin Rosnes-Lundgaard
senior miljørådgiver
Line%2021
marte.rosnes@acona.com
mob.: 980 84 855