CIPMO ­ Combined Integral and Particle Model

Modellering av utslipp til vann

Acona og Ranold har lansert ny modell for beregning av spredning, fortynning og innlagring av utslipp til en vannforekomst
modell_tegning
klikk på bildet
Vannforskriften setter krav til helhetlig forvaltning av vannressurser og alle utslipp skal vurderes opp mot denne og mot naturmangfoldloven, i tillegg til forurensingsloven.

IKM Acona og Ranold har utviklet en modell som beregner spredning, fortynning, innlagring og influensområdet til ett eller flere utslipp til en vannforekomst. Modellen optimaliserer utslippspunktet med bakgrunn i resipientens hydrologi og beregner influensområdet og innlagring. Ulike utslippsscenarier kan analyseres som underlag for å justere utslippet og evt.  utslippspunktet opp mot mottaksresipientens sårbarhet. På den måten reduseres risikoen for negativ påvirkning.  Modellen gir bedrifter det underlaget de har behov for i forbindelse med søknad om utslippstillatelse.
Utslipp_modell
klikk på bildet
Utslipp_modell
klikk på bildet
©kartverket/norgeibilder.no
Modellen er en kombinert integral- og partikkelfølgingsmodell, og har fått navnet CIPMO (Combined Integral and Particle Model), hvor partikkelfølgingsmodellen LADIM (Lagrangian Advection and DIffusion Model) er benyttet. Kombinasjonen sikrer at både nær- og fjernfeltprosessene blir løst tilstrekkelig. Modellen samler inn data fra Open Source hydrodynamiske modeller med høy romlig og tidsmessig oppløsning for salinitet, strøm og temperatur.  Målte data kan innpasses i modellen. 
 
CIPMO skiller seg fra eksisterende modeller ved at den i tillegg til fortynning og innlagring, viser årlig variasjoner og den beregner influensområdet med sannsynlighet for overskridelse av eventuelle grenseverdier. I tillegg analyserer CIPMO fortynningen gitt en bakgrunnskonsentrasjon og/eller påvirkning fra nærliggende utslipp. Teknologien er utviklet med støtte fra Forskningsrådet og videreutvikles nå med støtte fra Innovasjon Norge.

Publikasjoner, presentasjoner og referanser

Miljøringen 2019
download
Last ned
Havbruk 2020
external-link
Ekstern link

For mer informasjon eller bestilling av tjenester kontakt

KLE_4978web
Julie Damsgaard Jensen
Principal Advisor/Manager Environmental Services
Line%2021
julie.d.jensen@acona.com
mob.: 971 93 743