Miljørådgivning

IKM Acona og samarbeidspartner Ranold tilbyr konsulentbistand innen miljø til kommuner og virksomheter. Vi er miljørådgivere for fremtidens industri og bruker vår kunnskap og teknologi fra olje og gass til å finne de løsningene som er best for miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav.

I forbindelse med utvidelse av eksisterende eller etablering av nye virksomheter bistår vi med å utarbeide utslippssøknader, gjøre miljørisikoanalyser og modelleringer av utslipp. Vi anbefaler løsninger tilpasset virksomhetens behov og myndighetenes krav og forventninger. 

IKM Acona har sammen med NIBIO utviklet en tjeneste for utslipp av avløpsvann. Vi kan bistå med søknader om utslipp fra tettbebyggelser regulert etter kapittel 13 og 14 i forurensningsforskriften. Dette inkluderer:

·     Kartlegging av områder for nytt/utvidet renseanlegg
·     Pe-beregninger for tettbebyggelse og rensedistrikt
·     Kartlegging av utslippspunkt, modellering av utslipp
·     Miljøundersøkelser/kartlegging/innhenting av data
·     Identifisere behov for rensing
·     Utforme/hjelpe til med å utforme søknad om utslipp av avløpsvann fra tettbebyggelsen
·     Følge opp søknadsprosessen helt frem til endelig vedtak er truffet

Kontakt NIBIO
 

For mer informasjon eller bestilling av tjenester kontakt

Marte Rosnes-Lundgaard
Senior Miljørådgiver
Line%2021
marte.rosnes@ikm.no
mob.: 980 84 855
KLE_4978web
Julie Damsgaard Jensen
Senior Miljørådgiver/ Avdelingsleder Ytre Miljø
Line%2021
juliedamsgaard.jensen@ikm.no
mob.: 971 93 743